اخبار صنعت

PPR valves maintenance skills

2020-11-02
As an important device for fluid control, once the valve is damaged, the consequences are at least very troublesome even if it is not serious. Therefore, we must pay special attention to its maintenance during daily use.

1.شیر PPR should be placed in a dry and ventilated space, and both ends of the passage must be blocked.

2. اگرشیر PPRباید به مدت طولانی ذخیره شود ، باید مرتباً بررسی شود و آلودگی موجود در آن تمیز شود. بهتر است رنگ ضد زنگ زده شود.

3. If it is a شیر PPR after installation, it should be checked regularly. Including whether the sealing surface of the valve is worn, whether the thread between the valve stem and the valve stem nut is worn, whether the packing is out of date or invalid, and whether it still has good sealing performance.
شیر PPRs
During the operation of شیر PPR، ما باید اطمینان حاصل کنیم که همه قطعات در شرایط خوبی قرار دارند. در عین حال ، برای افزایش عمر مفید آن ، ضرب و شتم روی شیر در حال کار ، یا حمایت از اشیا heavy سنگین یا حتی افراد ایستاده را منع می کنیم.