اخبار صنعت

نحوه تعویض شیرهای PPR

2020-10-23

First, you need to have a fuser on hand, which is a prerequisite for replacing a broken شیر PPR. Then there is a cutting tool to cut the broken شیر PPRs. This can be done with a hacksaw or a sander with cutting blades.

 PPR Valve

اگرشیر PPRدارای پیچ در هر دو انتها ، شما می توانید همان مدل را بخرید و آن را مستقیماً بچرخانید. اگر نوع آن مستقیماً با همجوشی گرما به لوله PPR متصل شود ، ابتدا باید شیر خراب را برش دهید. یادتان باشد که کنار شیر را ببرید. سپس یک سوپاپ جدید به همراه یک مستقیم خریداری کنید. برگردید و آن را با فیوزر جوش دهید. مستقیماً برای اتصال قطعه کوچکی از لوله PPR استفاده می شود. از آنجا که لوله اصلی پس از قطع شیر به اندازه کافی طولانی نیست ، بنابراین لازم است مستقیم از PPR استفاده شود.


It is recommended to use the kind of شیر PPRبا سیم در هر دو انتها ، به طوری که در هنگام شکستن می توان آن را به راحتی تعویض کرد. برای جوشکاری هر بار نیازی به استفاده از فیوزر نیست.