اخبار صنعت

Four ways to teach you to easily identify the authenticity of PPR pipes!

2020-10-20

"If you want good water quality, high-quality pipes are indispensable." From this sentence, we can understand the importance of water pipes in decoration, but many friends do not know how to distinguish good from bad fruits. Quickly identify the quality of لوله های PPR.

 

یکی ، لمس کنید

به قول معروف دیدن باور داشتن است. علاوه بر اینکه به رنگ لوله نگاه می کنید ، بهتر است بتوانید آن را لمس کنید. یک لوله خوب دارای لمس بسیار روان است و هیچ ماده دیگری ندارد. اگر لوله ای با سطح خشن است ، مراقب باشید. دیده می شود که دیواره داخلی لوله نیز صاف است. یک لوله کش باتجربه می تواند کیفیت لوله را فقط با لمس آن بداند.

 

Second, smell

خوبلوله های PPR has no peculiar smell. If there is a peculiar smell, it means that the pipe is mixed with related harmful substances such as polyethylene. Be careful at this time. For the health of your family, do not use peculiar smelling water pipes.

 لوله های PPR

Three, smash

خوبppr pipes are generally more flexible, and are not easily broken by external squeezing or collision. Bad materials are easy to break when knocked because of poor elasticity. This method is a very practical identification method.

 

Four, burn

چرا سوختن؟ از آنجا که از طریق سوزش ، ما به سرعت یاد گرفتیم که با کیفیت بالاPPR pipeماده یک ترکیب زنجیره ای هیدروکربنی است. هنگامی که دمای شعله بالاتر از 800 درجه سانتیگراد باشد ، در شرایط احتراق ایده آل و شرایط اکسیژن کافی ، احتراق فقط دی اکسید کربن و بخار آب آزاد می شود. اگر دود سیاه یا بوی خاصی وجود دارد ، به این معنی است که این ماده با سایر ناخالصی ها مخلوط شده است ، بنابراین به یاد داشته باشید که هنگام شناسایی لوله آب ، فندک خود را به همراه داشته باشید.